Ingatlan vételárának kiegyenlítése – vevői szempontok

Ingatlan adásvételi szerződés nyilvánvaló és sokszor fájdalmas kulcskérdése a szerződő felek számára az ingatlan vételárának összege és az ingatlan vételárának kiegyenlítése. Az Ingatlan adásvételi szerződés kisokos 3. részében ezt az eladó és vevő számára is kényes kérdést járjuk körül a vevő szemszögéből vizsgálva.

Ingatlan vételárának kiegyenlítése

Elsődleges szempontok az ingatlan vételárának kiegyenlítése során

Még soha nem kellett az ügyfeleket felhívni arra, hogy a vételárban ne felejtsenek el megegyezni. Ha a szerződéskötéssel egyidejűleg nem történik meg az ingatlan vételárának kiegyenlítése, úgy azonban nem kevésbé fontos stratégiai kérdés mindkét fél számára, hogy a vételárra vonatkozó megállapodással párhuzamosan a vételár ütemezésének a mikéntjét is egyeztessék egymással. A vételár-ütemezésnek ugyanis közvetlen visszahatása lehet a felek vételár alkujára is. A vételár ütemezése tekintetében az eladó és a vevő érdekei nem meglepő módon ellentétesek. Míg az eladó érdeke abban áll, hogy a vételárat minél előbb kiénekelje a vevőtől, addig a vevő abban érdekelt, hogy a vételárat minél tovább visszatartsa és minél nagyobb részben csak a birtokátruházáskor nyújtsa át az eladónak.

  • Alapvető rendező elvnek tartjuk az egészséges vételár-ütemezés kialakítása során, hogy arra való tekintettel, hogy az ingatlan tulajdonjogát és birtokát az eladó nem tudja darabokban, részletekben átruházni a vevőre, ezért a vevő is akkor adja át a vételár túlnyomó részét, amikor az eladó lemond az ingatlan tulajdonjogáról, illetve átruházza az ingatlan birtokát a vevőre.
  • Mivel az eladó az adásvételi szerződés aláírásán túl azzal is kifejezi az ingatlan eladására vonatkozó elkötelezettségét, hogy az ingatlan tulajdoni lapjára olyan széljegy vagy bejegyzés feltüntetéséhez járul hozzá, ami a teljes vételár kiegyenlítéséig megakadályozza az ingatlan értékesítését, megterhelését, tehát az ingatlan feletti rendelkezést (tulajdonjog bejegyzés függőben tartása, tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye), ezért a felek kötelezettségvállalásait akkor érezzük egyensúlyban, ha a szerződés aláírásával egyidejűleg a vevő a vételár 10%-át az általános piaci szokások szerint foglalóként átadja a vevőnek.
  • Különös hangsúly van a fennmaradó vételárhátralék kiegyenlítésének és a konyhanyelven kulcsátadásként emlegetett birtokátruházási aktus egyidejűségén. Ha az ingatlan birtokátruházása bármilyen oknál fogva akadályba ütközik, a vevő egyetlen hathatós ösztökélő eszköze az eladói teljesítés sürgetésére a vételár visszatartása. Ha a vevő feladja ezt a pozícióját azzal, hogy kiegyenlíti a teljes vételárat az ingatlan birtokbavételét megelőzően, jogi garanciák tekintetében meztelenre vetkőzik az eladó előtt és egy legfeljebb közepesen rossz viccként értékelhető késedelmi kötbér marad a kezében, mint végső menedék. Ezért írtjuk tűzzel-vassal a teljes vételár megfizetését követő 3. napon történő kulcsátadásra vonatkozó szerződéses rendelkezéseket.

Vételár-ütemezés haladó szinten

Tehát a fentiek szerint adott egy alap vételár-ütemezés konfigurációnk, ami szerint a vevő az ingatlan adásvételi szerződés aláírásakor a vételár 10%-át átutalással vagy készpénzben foglalóként átadja az eladónak, majd a vételár fennmaradó 90%-át már csak akkor fizeti meg az eladónak, amikor az eladó lemond a tulajdonjogáról és átadja az ingatlan kulcsait a vevőnek. A gyakorlatban a felek ezen elméleti síkon optimálisnak mondható vételár ütemezéstől gyakran eltérnek, aminek a legkülönbözőbb üzleti okai lehetnek, nem tekintve azon eseteket, ahol egyszerű tudatlanság a motiváló erő. Ez utóbbi gyakoribb, mint gondolnánk. Többek között ezen áldatlan állapot felszámolása a célja jelen cikknek is.

Az elsődlegesen javasolt 10%-90% megosztású vételár-ütemezéstől eltérés elsősorban a vevő hátrányára szokott történni, de van olyan helyzet is, amikor a felek a 10%-os foglalót csökkentik. Az eltérés leggyakoribb okai az alábbiak lehetnek.

  • Technikailag nem működik a fenti 10%-90%-os konfiguráció, ha az ingatlan terhelt és a teher összege meghaladja a 10%-os foglaló összegét. Ebben az esetben az ingatlan tehermentesítéséhez szükséges összeget a vevő kénytelen már előre rendezni – lehetőleg közvetlenül a teher jogosultja részére -, ellenkező esetben a vételár utolsó részletét egy terhelt ingatlanra fizetné ki.
  • Az eladók gyakran kérik a vételár nagyobb hányadának előre rendezését arra tekintettel, hogy az összeg az eladó részéről megvásárolandó ingatlan vételárának, előlegének, foglalójának a megfizetéséhez szükséges, ami meghaladja a 10%-os foglaló összegét. Ebben az esetben is kényszerpályán mozog az ügylet, mivel általában arról van szó, hogy az eladó még bent lakik az eladandó ingatlanban és a megvásárolandó ingatlanba költözne tovább, amit csak akkor fog tudni megtenni, ha az eladás alatt lévő ingatlanból kellő anyagi forráshoz jut a megvásárolandó ingatlan esedékes vételár részleteinek kiegyenlítéséhez.
  • Ha a vevő lakáscélú banki kölcsönt vesz fel, általában szükségszerűen adódik a foglaló és a hitel, mint utolsó vételárrész közé ékelődő további vételárrész, tekintettel arra a körülményre, hogy a lakáscélú kölcsön folyósításának, illetve a kölcsönszerződés megkötésének előfeltétele, hogy a vevő a vételárnak a kölcsön összegén felüli részét, azaz az önerejét a kölcsön folyósítását megelőzően megfizesse és ennek tényét a finanszírozó bank felé igazolja. Ezt a vételárrészt azonban a banki kölcsön szempontjából elegendő az utolsó vételárrész kiegyenlítését megelőző 1-2 hétben elutalni, így az alap vételár-ütemezési koncepciót nem sérti alapjaiban.
  • Ha a vevő lakáscélú banki kölcsönt vesz fel az ingatlan megvásárlására és a kölcsön összege meghaladja az ingatlan vételárának 90%-át, úgy értelemszerűen a szerződéskötéskor a vevő legfeljebb az önerejét tudja átadni az eladónak. Ebben az esetben a felek kénytelenek mérsékelni a szerződéskötéskor átadni tervezett szokásos 10%-os foglaló mértékét. Mivel jelenleg a lakáscélú kölcsönök összege nem haladhatja meg a fedezeti ingatlan forgalmi értékének 80%-át, ezért ez az eshetőség elsősorban akkor merül fel, ha a vevő pótfedezetet von be a vásárláshoz, ami lehetővé teszi a vételár akár 100%-ban banki kölcsönből való rendezését is.

Ingatlan vételárának kiegyenlítése-3

Ingatlan vételár kiegyenlítésének futamideje

A vételár-ütemezés kialakítása során fontos már az ügylet legelején tisztázni a vételár megfizetésének futamidejét, amiben legalább annyi lehetőség és buktató van, mint az egyes részletek összegének meghatározásában. A vevő részéről vállalható futamidő meghatározásához a vevőnek tisztában kell lennie azzal, hogy a vételárra fordítandó pénzösszeg mikor válik hozzáférhetővé számára.

Ha hitel felvételére kerül sor, legalább 90 napos fizetési határidő meghatározása indokolt, feltéve, hogy a bank 30-60 napos ügyintézést ígér. Egyes pénzintézeti szolgáltatók, illetve banki termékek esetében akár 90 napos ügyintézési határidővel is számolni kell, ilyen esetekben 120 napos fizetési határidő kikötésére kell törekedni. Azon esetekben, ahol a vevő előzetes hitelbírálattal rendelkezik, ott a folyósítás akár pár héten belül is megtörténhet. Ezen esetekben 60 napos fizetési határidő is megfelelő lehet.

Ökölszabályként elmondható, hogy az ingatlan adásvételi szerződés részleteinek biztonságos teljesítéséhez először a vevő vizsgálja meg, hogy a legrosszabb esetben meddig jut hozzá az adott összeghez, majd ezen időponthoz képest még további 30 nappal hosszabb teljesítési határidőt kérjen rögzíteni a szerződésben. Főszabály szerint a pénzszolgáltatás teljesítés tekintetében előteljesítésre a szerződés külön felhatalmazása nélkül is lehetőség van, ezért a megjelölt határidő az utolsó dátum, amikor még szerződésszegés nélkül teljesítheti a vételárrészletet a vevő, azonban a határidő lejárta előtt bármikor, tetszőleges időpontban fizethet.

Mikor teljesül az átutalással teljesített vételár?

Nem szabad a vevőnek megfeledkeznie arról sem, hogy az átutalással teljesíteni vállalt részletek esetén az átutalás mennyi időt vesz igénybe, tekintettel arra, hogy a vételárrészlet teljesítésének időpontja nem az átutalási megbízás megadásának időpontja, hanem az a nap, amikor az adott összeget az eladó bankszámláján jóváírja a számlavezető bank. Hazai számlaszámok közötti utalás esetén ma már nem kell komoly matekolásba bonyolódni, az átutalás az átutalási megbízás megadásától számított pár óra elteltével teljesül.

Fontos, hogy a foglaló átadását ilyen esetben se vállalja a vevő a szerződéskötés napjára. Ha a szerződéskötésre a délutáni órákban kerül sor vagy bármilyen informatikai hiba adódik, könnyen a következő napra csúszhat az utalás teljesítése. A hatályos jogszabályok szerint napon belüli utalás teljesüléséhez legkésőbb 17.00 óra körül, illetve netbanki utalás esetén 16.30 óra körül el kell indítani az utalást. Az időpont bankonként kisebb mértékben változhat, ha ennek jelentősége van, ezt feltétlenül előre tisztázni kell.

Még körültekintőbben kell eljárni, ha különböző országok bankjai között történik az átutalás, illetve, ha eltérő devizanemben vezetett bakszámlák között történik a teljesítés. Ilyenkor az átutalási megbízás és az átutalás eladói számlán jóváírása között napok is eltelhetnek. Fontos továbbá, hogy a külföldről, illetve külföldre utalás esetén nem elegendő megadni az eladói számlaszámot, de szükség lesz a nemzetközi átutalások teljesítéséhez használt IBAN és SWIFT kódokra is. Ezek a kódok egyébként az interneten rákeresve pillanatok alatt megtalálhatóak, fontos azonban, hogy ezek a szerződésben is rögzítve legyenek a félreértések elkerülése érdekében. Amennyiben az ingatlan vételár kiegyenlítése eltérő devizanemben történő számlák között történik, számolni kell a konverzióval felmerülő többlet költségekkel is.

Összegzés

A felsorolt valamennyi esetben mind az eladónak, mind a vevőnek mérlegelnie kell, hogy a vételár-ütemezés módosítja-e a vételárra vonatkozó ajánlatát. Ha csak ezen egy szempont komplexitását vesszük, is jól látható, hogy a korábbi cikkünkben miért hangsúlyoztuk a jogi képviselő, ügyvéd bevonását az ügylettel kapcsolatos egyeztetés kezdeteitől fogva. Jelen cikkünkben kifejezetten a vételár kiegyenlítésének vevői szempontjait vettük nagyító alá, míg a következő bejegyzésben ugyanezen kérdés eladói perspektíváját vizsgáljuk meg.

 

Kapcsolódó cikkek:

Kérdéseivel keressen minket bizalommal! +36303001354

Kapcsolat